Błąd medyczny


Opieka zdrowotna w Holandii jest na ogół na wysokim poziomie. Pomimo wszystko błędy medyczne zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać. Szacuje się, że około 40.000 Holendrów każdego roku doznaje szkody na skutek błędu medycznego. Około 2000 osób umiera nawet z konsekwencji tego błędu. Urazy spowodowane błędem medycznym są wyjątkowo bolesne, ponieważ spowodowane są przez osobę, która powinna była poprawić stan zdrowia pacjnta. Wiele poszkodowanych osób pozostawionych jest samym sobie. Trudno jest im pociągnąć do odpowiedzialności lekarza. Jednak te obawy są czesto niepotrzebne, ponieważ lekarze są dobrze ubezpieczoni.

Co możesz zrobić, jeśli jesteś ofiarą błędu medycznego i chcesz starać się o odszkodowanie za swoje obrażenia?

 

Niepowodzenie medyczne może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia, ale także dla twojej sytuacji finansowej. Powinieneś na przykład pomyśleć o dodatkowych kosztach opieki medycznej lub pomocy medycznej, kosztów pomocy domowej, przebudowy domu do Twoich potrzeb i pomocy prawnej. Również może dojść do utraty dochodów, jeśli stałeś się niezdolny do pracy z powodu niewłaściwego postępowania medycznego, lub nie możesz dokończyć nauki. Ponadto masz prawo do zadośćuczynienia. 

 

Błąd medyczny czy komplikacja?

Odróżnienie błędu medycznego od komplikacją nie zawsze jest jasne w praktyce.

Jedynie przy prawdziwym błędzie medycznym, jeżeli uszkodzenie wynika z niedociągnięć lekarza, można uzyskać odszkodowanie za Twoje obrażenia. W takim przypadku, jako pacjent lub krewny, możesz z powodzeniem pociągnąć do odpowiedzialności lekarza lub instytucję medyczną odpowiedzialną za uszkodzenie.

Nie jest to możliwe z powodu komplikacji. Komplikacja następuje, gdy pomimo właściwego działania lekarza problem pojawia się podczas leczenia. Na przykład nieznana wcześniej alergia na niektóre leki lub stan zapalny rany chirurgicznej.

 

Jednakże, gdy to zapalenie jest spowodowane przez gazy pozostawione w ranie chirurgicznej, wówczas jest mowa o błędzie medycznym. Powikłanie może również prowadzić do błędu medycznego, jeśli lekarz nie postępuje odpowiednio w wyniku zaistniałej komplikacji. Pokazuje to, że granica między błędem a komplikacją jest czasami bardzo cienka.

 

Rodzaje błędów medycznych

Błędy można popełnić w różnych momentach podczas leczenia. Zaczyna się od informacji; lekarz musi dostarczyć wystarczających informacji na temat konieczności przeprowadzenia danego zabiegu, możliwych zagrożeń i możliwych alternatyw. Musisz być w stanie podjąć świadomą decyzję. Błąd może również polegać na postawieniu błędnej diagnozy. Niestety, często dochodzi do błędnego rozpoznania  co może oczywiście mieć daleko idące konsekwencje dla pacjenta. Podczas wykonywania zabiegu oraz podczas  leczenia po zabiegu również może p óśc coś nie tak jak powinno. Jest tak w przypadku, gdy na przykład podaje się nieprawidłowe leki. Za wszystkie szkody wynikające z powyższych błędów można uzyskać odszkodowanie od odpowiedzialnego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną i / lub jego ubezpieczyciela.

 

Dowód błędu medycznego

Ciężar dowodu błędu medycznego spoczywa na Tobie jako na ofierze. Wykazanie, że błąd medyczny został popełniony, jest często trudne. Możesz oczywiście poprosić o opinię od innego lekarza. Koszty tego badania pokrywa zwykle ubezpieczenie zdrowotne, jednak zawsze upewnij się czy ta usługa wchodzi w pakiet Twojego ubezpiezenia.

 

Najważniejszym dowodem jest dokumentacja medyczna. Możesz poprosić o dokumentację medyczną od lekarza lub szpitala. Są oni prawnie zobowiązani do udostępnienia Ci kopii akt medycznych. Ubezpieczyciel lekarza lub szpitala zwykle stwierdza w negocjacjach o uznanie odpowiedzialności, że nie popełniono błędu lub że wada nie jest przyczyną wyrządzonej szkody. W przypadku braku jasności, niezależny ekspert medyczny ustala, czy spełniono standardy zawodowe. Do prawników należy następnie ustalenie, czy jest mowa o  błędzie medycznym. UWAGA: koszty eksperta medycznego pokrywane są przez poszkodowanego. Dopiero w momencie uznania odpowiedzialności przez stronę przeciwna, koszt te zostaną wliczone do całości odszkodowania. 

 

Czy lekarz może przyznać się do błędu?

Wielu lekarzy uważa, że ich ubezpieczyciel zabrania im przyznania się do błędu. Mija się to z prawdą. Prawo stanowi, że lekarz może przyznać się do błędu. Ubezpieczyciel zajmuje się uznaniem odpowiedzialności, ale nie może zabraniać przyznania się do popełnienia błędu. Dlatego lekarz może uznać, że popełnił błąd. 

 

Jakie masz możliwości?

Niestety, nadal istnieje wiele krytycznych uwag dotyczących postępowania szpitali i ubezpieczycieli w przypadku błędów medycznych . Dochodzenie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące rozpatrywania roszczeń medycznych pokazuje, że świat medyczny nie stał się o wiele bardziej otwarty na błędy w ciągu ostatnich 10 lat. W 2010 r. wprowadzono wytyczne Goma (Gedragscode Openheid Medische Incidenten - kodeks postępowania w sprawach incydentów medycznych ). Kodeks miał prowadzić do sprawniejszego postepowania w sprawach o odpowiedzialności medycznej. Niestety nie wiele o przyniosło, ale wydaje się, że w ostatnich latach jest więcej otwartości w tej kwestii. Wynika to głównie z ustawodawstwa i prawa dyscyplinarnego.

 

Wkkgz

Przyczyniła się do tego Ustawa o jakości, skargach i sporach (Wkkgz). W oparciu o to prawo, błędy medyczne muszą zostać zgłoszone pacjentowi i włączone do dokumentacji medycznej pacjenta. Prawo musi również zapewniać lepsze i szybsze podejście do skarg. Na przykład, od 1 stycznia 2017 r. wszyscy świadczeniodawcy muszą mieć urzędnika ds. skarg, z którym pacjenci mogą skontaktować się w przypadku skargi. Jeśli rozmowa z urzędnikiem ds. skarg nie rozwiąże problemu, pacjent może zgłosić sprawę do Komitetu ds. Spornych lub wytoczyć proces.

 

Wielu pacjentów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, nie wie, od czego zacząć. Ciężar dowodu to ogromna przeszkoda, podobnie jak brak pewności co do sprawiedliwego traktowania ich roszczeń. Jeśli uważasz, że doszło w Twoim przypadku do błędu medycznego mądrym posunięciem, jest szukać pomocy u profesjonalnej pomocy prawnej. 

 

Prawnicy, z którymi współpracuję mają wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących błędu medycznego.

 

Koszty

Zwykle należy przeprowadzić ekspertyzy medyczne i prawne aby oszacować szanse uzyskania odszkodowanie. Poszkodowany musi sam pokryć te koszty. Jeśli odpowiedzialność zostanie uznana, mowa jest o bezpłatnym procesie rozstrzygnięcia roszczeń - koszty naszej pracy i ekspertyz uznawana jest jako części szkody i muszą również zostać zwrócone przez ubezpieczyciela strony przeciwnej.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.