ALGEMENE VOORWAARDEN DORADZTWO ANNA

 

1.         DEFINITIES

1.1       Opdrachtnemer: Doradztwo Anna (verder : DA) , gevestigd te Arnhem,

1.2       ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de nummer  60058617, Vestigingsnr. 000029290430.

1.3       Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn.

1.4        Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met Doradztwo Anna aangaat.

1.5        Partijen: Een algemene definitie die naar Opdrachtgever en Doradztwo Anna verwijst.

1.6       Derden:  Instantie cq organisatie of rechtspersoon die geen Partij is bij de overeenkomst

 

2.         TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van DA uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht,  alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van DA verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever.

2.2        De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3.         OFFERTE

3.1       Offertes van DA zijn gebaseerd op de informatie die door de

opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

3.2       DA zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.3       Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door DA geschiedt uitsluitend in onderling overleg tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

 

4.         TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels het onderteken en retourneren van de Offerte, dan wel op een andere wijze schriftelijk heeft verklaard Overeenkomst met DA aan te willen gaan.

4.2       De Overeenkomst komt eveneens tot stand indien DA een mondeling door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 

5.         DUUR VAN DE OVEREENKOMST

5.1       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2       Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

5.3       Indien DA bij het uitvoeren van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking van Derden, kan eventuele vertraging in het uitvoering van de Overeenkomst die voortvloeit uit de door deze Derden (nog) te verrichten werkzaamheden op geen enkele wijze aan DA worden toegerekend.

 

6.         BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

6.1       De rechtsverhouding tussen DA  wordt beheerst door Nederlands recht en de   verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 ook  de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).

6.2       Waarvoor DA de  gegevens gebruikt, waarom is dit belangrijk, hoe lang DA uw gegevens bewaart  en wat zijn de rechten van Opdrachtgever wordt geregeld in een afzonderlijke  Privacyverklaring.

 

7.         AANSPRAKELIJKHEID

7.1       Indien DA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2       DA is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden directe schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van DA.

7.3       DA is niet aansprakelijk voor de schade, voor welke aard dan ook, ontstaan doordat DA is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

7.4       Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is DA nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en indien Derden van wie DA voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen.

7.5    De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van derden waarvan DA bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt.

 

8.          BETALING

8.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

8.2       Indien Opdrachtgever  in gebreke blijft met de tijdige betaling, dan is hij van rechtswege in verzuim.

8.3       De Opdrachtgever is  alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever  in verzuim is  tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4       Daarnaast is de Opdrachtgever  de  buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien de Opdrachtver als consument dient te worden aangemerkt,  worden de buitengerechtelijk incassokosten conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel buitengerechtelijke incassokosten berekend.  In alle andere gevallen bedragen de incassokosten 15% van de factuurbedrag met het minimum van € 50.00 (vijftig euro) exclusief BTW.

8.5       Alle gerechtelijke, de kosten voor advocaten, deurwaarders inbegrepen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.6       Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 5 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend en schorten de betalingsverplichting niet.

 

9.         ONTBINDING

9.1       Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien.

9.2       DA heeft in bovengenoemd geval recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat DA tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die DA ten laste van de Opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

9.3       DA heeft eveneens recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter  in het geval dat er sprake is van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever.  

 

10.      TOEPASSELIJK RECHT

10.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DA  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2    Geschillen tussen DA  en de Opdrachtgever  zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.

PRIVACYVERKLARING

 

1.         Om de Opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn slaat DA zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op.

2.         Inzake het opslaan en het gebruik van persoonlijk en niet-persoonlijk identificeerbare digitale data is de Privacy statement van toepassing die te vinden is op https://www.doradztwoanna.nl/j/privacy.

3.         DA gebruikt de persoonlijke gegevens  die zij van de Opdrachtgever ontvangt enkel en alleen om de door de Opdrachtgever verstrekte  opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

4.         DA verzameld gegevens op moment dat de (potentiële) Opdrachtgever  zich aanmeldt via website en contact met DA opneemt, zowel per mail als telefonisch.

5.         DA  bewaart de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever niet langer dan nodig voor de hierboven benoemde doeleind(en), maar uiterlijk een jaar nadat de opdracht is uitgevoerd en de overeenkomst is beëindigd.

6.         DA  zal de persoonlijke gegevens van Opdrachtgever nooit verkopen of verhuren. DA zal  de gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

7.         De Opdrachtgever kan de verleende toestemming voor het verwerken van zijn  gegevens altijd intrekken. De Opdrachtgever kan ten aller tijden DA verzoeken om  de gegevens te verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden heeft de Opdrachtgever het recht om de gegevens die DA heeft  opgeslagen te ontvangen.

8.         DA zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies en / of  tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

9.         Een eventuele datalek wordt door DA bij Autoriteit Persoonsgegevens gemeld als dit leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. DA   volgt hierin de huidige  beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden. DA zal in dit geval de desbetreffende Opdrachtgever binnen 72 uur op de hoogte stellen van de datalek.

10.      Indien Opdrachtgever nog  vragen mocht hebben over de bescherming persoonsgegevens door DA, dan kan hij hierover contact met DA opnemen.