Bezpłatny prawnik w sprawie o odszkodowanie

Koszty pomocy prawnej stanowią część roszczenia dotyczącego szkody na osobie i mieniu i są rekompensowane (ściślej: muszą zostać pokryte) przez stronę odpowiedzialną za wypadek. Dzięki temu pomoc prawna jest „bezpłatna” dla poszkodowanego. Tak stanowi prawo zgodnie z Art. 6:96 holenderskiego kodeksu cywilnego. Wedle tego zapisu prawnego strona odpowiedzialna za wypadek jest zobowiązana pokryć wszelkie koszty dotyczące i wynikające z wypadku, a co za tym idzie, również koszty pomocy prawnej. 

 

Jak to rozumieć?

 

Poszkodowany nie musiałby ostatecznie wynajmować prawnika w sytuacji gdyby wypadek nie miał miejsca. W świetle prawa za koszty przedstawiciela prawnego, podobnie jak za wszelkie inne koszty poniesione w wyniku wypadku, odpowiedzialny jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Koszty pozasądowej pomocy prawnej są wypłacane prawnikowi od momentu gdy w sprawie zostanie uznana odpowiedzialność.

 

Test podwójnej racjonalności

 

Ubezpieczenie pokrywa koszty pozasądowe na podstawie tzw. podwójnego testu racjonalności. Ubezpieczyciel ocenia, czy:

 

  • pomoc prawna jest uzasadniona i
  • czy koszty tej pomocy są racjonalne 

 

Jeżeli ubezpieczenie uzna koszty pomocy prawnej za uzasadnione zostaną one w pełni zwrócone. Ubezpieczenie może uznać, że koszty te nie są uzasadnione. Wówczas nie wypłaci ich w całości.

 

Co się stanie, jeśli nie koszty prawnika nie zostaną zwrócone w całości?

 

Prawnik reprezentuje interesy klienta tak, aby ten otrzymał rekompensatę wszystkich poniesionych kosztów w wyniku wypadku. Do tych kosztów należy również honorarium za pracę wykonaną przez przedstawiciela prawnego w celu uzyskania rekompensaty za szkodę klienta poniesioną w wypadku. W przypadku gdy część kosztów pozasądowej pomocy prawnej nie zostanie zrekompensowana przez ubezpieczenie, przedstawiciel prawny nie obciąży klienta swoim honorarium. Wynika to z faktu, że klient rozpoczynając procedurę nie jest w stanie ocenić jak wysokie będą koszty prawnika. Podobnie prawnik nie jest w stanie ocenić ile godzin pracy będzie musiał włożyć w reprezentowanie klienta. Ewentualna utrata kosztów pracy prawnika poniesionych w procedurze o odszkodowanie powypadkowe wliczana jest w ryzyko zawodowe. W przypadku braku uznania odpowiedzialności za wypadek przez stronę odpowiedzialną, pomoc prawna pozostaje nieopłacona.

 

Prawnik przed rozpoczęciem sprawy ocenia szanse na wygraną. W przypadku dużego ryzyka, np. braku dowodów lub odpowiedniej argumentacji prawnik informuje klienta o zagrożeniach. Decyzja o dalszym postępowaniu podejmowana jest wspólnie. Jeśli klient, pomimo ryzyka, decyduje się na toczenie sprawy, podejmowane są również decyzje o honorarium prawnika. 

 

Sprawa w sądzie

 

W wielu przypadkach (95%) sprawy o odszkodowanie powypadkowe kończą się polubownie (pozasądowo). Koszty pomocy prawnej nazywane są „kosztami pozasądowymi”. W przypadku uznania odpowiedzialności, strona odpowiedzialna za wypadek pokrywa również koszty pozasądowej pomocy prawnej.