Gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku

Chcesz uzyskać odszkodowanie?

Fundusz Gwarancyjny Ruchu drogowego (waarborgfonds)

Zostałeś potrącony przez pojazd silnikowy, a sprawca uciekł lub jest nieubezpieczony? 

 

W wielu przypadkach można zwrócić się w takiej sytuacji o pomoc do Funduszu Gwarancyjnego Ruchu Drogowego. Warunkiem jest, że szkoda spowodowana jest przez pojazd silnikowy (samochód, motocykl lub motorower). Szkody wyrządzone w inny sposób, np. w wyniku wandalizmu, fajerwerków, podpalenia, przemocy naturalnej lub próby kradzieży nie podlegają zwrotowi przez Fundusz Gwarancyjny. 

 

Jeśli doznałeś obrażeń lub innej szkody wywołanej przez pojazd silnikowy i kierowca tego pojazdu ponosi odpowiedzialność za spowodowane szkody (jest winny) można wnioskować do *FG w przypadku gdy pojazd silnikowy:
  • pozostaje nieznany
  • jest znany, ale nie jest ubezpieczony
  • jest znany, ale jest skradziony
  • jest ubezpieczony, ale ubezpieczyciel jest w stanie upadłości
  • jest zwolniony z obowiązku ubezpieczenia

Jakie szkody są rekompensowane?

 

Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju jest to uszkodzenie. Może to dotyczyć szkód materialnych roweru lub samochodu, ogrodzenia, ogrodu lub fasady domu, ale także obrażeń ciała.
Uwzględnia się własne ryzyko w wysokości 250 EUR za szkody materialne spowodowane przez nieznanego sprawcę.

 

Próba znalezienia sprawcy

 

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione należy udowodnić, że zrobiło się wszystko, aby dowiedzieć się, kim jest sprawca. Należy zgłosić incydent bezpośrednio na policji. Ponadto można zapytać mieszkańców, czy widzieli coś i / lub zamieścić ogłoszenie.
Nie czekaj zbyt długo! Może to spowodować, że szkody nie zostaną zrekompensowane. Jeśli działania zostaną podjęte później niż w ciągu14 dni od zdarzenia, we wszystkich przypadkach będzie za późno. W przypadkach, gdy pojazd powodujący wypadek został zauważony, wymagane jest natychmiastowe działanie (zapisanie numerów rejestracyjnych, szukanie świadków).

 

Aby móc uzyskać odszkodowanie od Funduszu Gwarancyjnego, należy również ustalić, że kierowca pojazdu, który pozostał nieznany lub nieubezpieczony, ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Dowód można dostarczyć na różne sposoby. Często konieczne są zeznania naocznych świadków, ale w niektórych przypadkach (uszkodzenie auta na parkingu) jako dowodami można posłużyć się śladami pozostawionymi na miejscu wypadku lub zeznaniami osób, które mogą potwierdzić, że samochód został zaparkowany w stanie nieuszkodzonym, a później został znaleziony z uszkodzeniem, bez użycia go w międzyczasie.

 

Jeśli sprawca jest znany

 

Jeśli wiadomo jest, kto spowodował szkodę lub kto jest właścicielem pojazdu, ale osoba ta jest nieubezpieczona, nalezy natychmiast powiadomić ją na piśmie, że zostaje pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie szkody. W liście należy poinformować, że doszło do kolizji, gdzie i kiedy to nastąpiło i jakie szkody zostały przez to spowodowane. Nalezy także określić, dlaczego uważa się, że ta osoba jest odpowiedzialna za spowodowanie szkody. Jeśli pociągnięta do odpowiedzialności osoba nie wypłaci odszkodowania, wówczas można zgłosić roszczenie do *FG przedstawiając kopię pisma do sprawcy wypadku.

 

W jakim czasie należy zgłosić roszczenie do *FG ?

 

Polecam zrobić to jak najszybciej, ale zgodnie z prawem możliwość złożenia roszczenia przysługuje przez okres do trzech lat po wystąpieniu lub wykryciu szkody. 

 

Obrażenia ciała

 

Nie tylko szkoda na mieniu, ale również szkoda osobowa w wypadku drogowym podlegają rekompensacie przez FG* . Ze względu na to, że sprawca jest nieznany lub nieubezpieczony koszty, np. leczenia czy utrata dochodów nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela pojazdu. W takim przypadku można skorzystać z Funduszu Gwarancyjnego Ruchu Drogowego.

 

Jak długo trwa procedura

 

Wypłacenie odszkodowanie za uszkodzony samochód przebiega zazwyczaj szybko, ponieważ określenie (przeliczenie) szkody jest proste. Inaczej jest w przypadku obrażeń ciała, ponieważ trudno jest je oszacować. Równie trudno określić jest jak długo potrwa procedura o odszkodowanie za poniesione obrażenia cielesne. Zależy to m.in. od przebiegu leczenia i czasu potrzebnego na powrót do zdrowia. Postępowanie w przypadku obrażeń ciała zwykle trwa zatem dłużej niż przypadki, w których występują tylko szkody materialne.

 

Zaliczka

Wypadek i obrażenia ciała powodują wiele problemów i trosk. Dlatego możliwe jest w razie potrzeby udzielenie zaliczki, nawet jeśli nie można bezpośrednio określić kosztów leczenia. Ważne jest, aby zachować wszystkie dowody swoich wydatków związanych z wypadkiem. Warunkiem do otrzymania zaliczki jest uznanie odpowiedzialności. 

 

Przedstawiciel prawny

 

W przypadku złożonych obrażeń i innych szkód poniesionych w wypadku warto skorzystać z pomocy przedstawiciela prawnego. Jeśli jesteś ubezpieczony od pomocy prawnej Twoje ubezpieczenie będzie dbało o Twoje  interesy. Jeśli nie masz ubezpieczenia od pomocy prawnej, możesz sam zaangażować adwokata. W obu przypadkach kontakty między Tobą a *FG zawsze odbywają się za pośrednictwem przedstawiciela, którego wybierzesz. Fundusz Gwarancji Ruchu Drogowego pokrywa koszty Twojego przedstawiciela na podstawie racjonalności. 

 

*FG - Fundusz Gwarancyjny Ruchu Drogowego

 

Autor: Anna Konowalczyk w oparciu o źródła: Waarborgfonds.nl